Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi „badanie osobowości” (dalej: „Usługa”).
 2. Wykonawcą Usługi jest Fundacja Samorealizacja prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fundacja Samorealizacja, NIP: 9512575317, KRS: 0001052302, al. Komisji Edukacji Narodowej 36 /112B, 02-797 Warszawa (dalej: „Wykonawca”).
 3. Wykonawca może podzlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi.
 4. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w ramach świadczenia Usługi jest Wykonawca.
 5. Ilekroć w treści Regulaminu pojawia się sformułowanie „Kwestionariusz osobowości”, należy przez to rozumieć formularz PERSO.IN z pytaniami, przygotowany przez  Wykonawcę, którego wypełnienie stanowi element Usługi.

§2

Zasady korzystania z usługi

 1. Usługę można zakupić u Wykonawcy na stronie: http://perso.in/ lub u jednego z certyfikowanych trenerów (dalej: “Trener”), których lista znajduje się na stronie: http://perso.in/trenerzy.
 2. Z usługi mogą korzystać osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które spełniają łącznie następujące warunki:
 1. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. zaakceptowały niniejszy Regulamin;
 1. Warunkami skorzystania z Usługi jest:
 1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (m.in. imię i nazwisko, adres email; rok/data urodzenia; miasto zamieszkania; wykształcenie, danych zamówienia);
 2. wyrażenie zgody na utrwalanie wizerunku podczas wypełniania Kwestionariusza osobowości;
 3. prawidłowe i samodzielne wypełnienie Kwestionariusza osobowości, zgodnie z zamieszczoną instrukcją obsługi.
 1. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Uczestników w odpowiedziach w Kwestionariuszu osobowości treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w tym w szczególności:
 1. obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy,
 2. naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
 3. propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
 4. naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste,
 5. o charakterze pornograficznym.
 1. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu Wykonawca będzie uprawniony do zaniechania wykonania Usługi.

§ 3

Kwestionariusz osobowości

 1. Przedmiotem Usługi świadczonej przez Wykonawcę jest przeprowadzenie badania osobowości Uczestnika w oparciu o wypełniony przez Uczestnika Kwestionariusz osobowości, a następnie sporządzenie raportu, w którym zawarty zostanie opis osobowości Uczestnika („Raport Osobisty”).
 2. Konsultacja po otrzymaniu Raportu Osobistego może być świadczona przez Trenera i stanowi odrębny przedmiot umowy zawartej między Trenerem a Uczestnikiem.
 3. Treść Kwestionariusza osobowości stanowi autorską koncepcję Wykonawcy, która może być modyfikowana przez Wykonawcę.
 4. Uczestnik otrzymuje Kwestionariusz osobowości w formie elektronicznej.
 5. Uczestnik wypełnia Kwestionariusz w miejscu i czasie wskazanym przez osobę zlecającą wykonanie Usługi Wykonawcy, przy wykorzystaniu środków technicznych dostarczonych przez zlecającego usługę.
 6. Uczestnik wypełnia Kwestionariusz osobowości poprzez udzielenie odpowiedzi („Wypowiedzi”) na znajdujące się w nim pytania,  zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w treści formularza.
 7. Uczestnik wypełnia Kwestionariusz osobowości samodzielnie. Konsultacje z osobami trzecimi podczas wypełniania Kwestionariusza osobowości są niedozwolone.
 8. Zabrania się udostępniania treści Kwestionariusza innym osobom, a także jakiejkolwiek formy kopiowania lub zmieniania udostępnionego Kwestionariusza (przepisywanie, kopiowanie, skanowanie, nagrywanie, robienie zrzutów ekranu, fotografowanie, inne).
 9. Wypowiedzi mogą zawierać jedynie prawdziwe informacje. Niedozwolone jest podawanie przez Uczestnika w treści Kwestionariusza informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym.
 10. Wykonawca udostępni Trenerowi zlecającemu wykonanie Usługi jedynie Raport Osobisty wystawiony na podstawie poprawnie wypełnionego formularza osobowości. Zlecający wykonanie usługi nie będzie miał dostępu do treści Wypowiedzi Uczestnika zamieszczonych w Kwestionariuszu osobowości.

§ 4

Raport Osobisty

 1. Raport Osobisty zawiera graficzny i słowny opis osobowości Uczestnika, zinterpretowany na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu.
 2. Raport Osobisty zostaje wystawiony i udostępniony przez Wykonawcę, po uiszczeniu opłaty za wykonanie Usługi („Opłata”) oraz prawidłowym wypełnieniu i dostarczeniu kwestionariusza, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Opłaty.
 3. Za dzień otrzymania Opłaty uznaje się dzień uznania płatności na rachunku bankowym Wykonawcy.
 4. Raport Osobisty zostaje udostępniony Trenerowi zlecającemu wykonanie Usługi, który dostarczy go Uczestnikowi na zasadach z nim ustalonych.
 5. Udostępnienie raportu następuje poprzez wygenerowanie i przesłanie drogą elektroniczną dokumentu zapisanego w formacie PDF. Wykonawca przesyła Uczestnikowi oraz zlecającemu wykonanie Usługi załącznik na skrzynkę email wskazaną przez Trenera zlecającego wykonanie Usługi.
 6. Zabrania się udostępniania treści Raportu Osobistego innym osobom, a także jakiejkolwiek formy kopiowania lub zmieniania udostępnionego Kwestionariusza (przepisywanie, kopiowanie, skanowanie, nagrywanie, robienie zrzutów ekranu, fotografowanie, inne).

§ 5

Opłata za wykonanie Usługi

 1. Opłatę za wykonanie Usługi ponosi zlecający usługę, którym może być Uczestnik, firma zewnętrzna lub Trener.
 2. Płatność za Usługę następuje przed wypełnieniem Kwestionariusza osobowości przez Uczestnika.

§ 6

Odpowiedzialność

 1. Wykonawca oświadcza, iż wykorzystywana przez niego metoda badania osobowości Użytkownika została sporządzona przy wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy, a także wieloletniego doświadczenia związanego z badaniami psychologicznymi. Wykonawca zastrzega jednak, iż wykorzystywana przez niego metoda nie daje 100% gwarancji poprawności wyników zamieszczonych przez Wykonawcę w Raporcie Osobistym dotyczącym Uczestnika, a wyniki mogą zostać zaburzone przez różne czynniki, na które Wykonawca nie ma wpływu.
 2. Raport Osobistym stanowi subiektywną ocenę Wykonawcy dotyczącą predyspozycji osobistych Uczestnika. Raport nie stanowi w szczególności opinii psychologicznej.
 3. Uczestnik oraz zlecający wykonanie Usługi akceptują, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w związku z wykonaniem Usługi, tj. w szczególności za brak oferty nawiązania współpracy z Uczestnikiem oraz nawiązanie współpracy przez zlecającego wykonanie Usługi z Uczestnikiem niespełniającym wymagań zlecającego wykonanie Usługi.

§ 7

Prawa autorskie

 1. Z chwilą przystąpienia do wypełniania Kwestionariusza osobowości, Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest wyłącznym autorem Wypowiedzi zamieszczonych w Kwestionariuszu osobowości;
  b) udziela Wykonawcy na czas nieoznaczony nieodpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie  licencji (upoważnienia) do korzystania z Wypowiedzi w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Wykonawcę, w zakresie wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
  c) wyraża zgodę na wprowadzanie do sieci teleinformatycznych, zapisu czasowego lub trwałego treści Wypowiedzi zamieszczonych przez Uczestnika w Kwestionariuszu osobowości, ich przechowywania oraz archiwizowania;
  d) wyraża zgodę powiązanie danych pochodzących z Kwestionariusza osobowości z danymi zamawiającego (w szczególności rodzaj zamówionego raportu, wykorzystane promocje i kody rabatowe, lokalizacja) i przetwarzanie ich przez Wykonawcę w celach opracowywania i publikacji zanonimizowanych w celach naukowych, rozwoju narzędzia i promocyjnych;  
 1. Wykonawca  może udzielić dalszej licencji (upoważnienia) do Wypowiedzi osobie trzeciej w części, jak również w całości (sublicencja).
 2. Raport Osobisty stanowi własność Wykonawcy, a Uczestnik oraz zlecający wykonanie usługi może go wykorzystywać wyłącznie do własnych celów wewnętrznych. W przypadku wykorzystania Raportu w innym celu niż opisanym w par. 7 punkt 3 zlecający usługi zapłaci karę umowną na rzecz Wykonawcy w wysokości 5000 zł za każdy przypadek naruszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Przystąpienie do wypełniania Kwestionariusza osobowości jest równoznaczne z udzieleniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z wykonaniem Usługi oraz sprawozdawczością podatkową i księgową Wykonawcy, co jest potwierdzone wyraźną zgodą Uczestnika.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik badania nie jest zlecającym usługę raport z badania zawierający dane osobowe Uczestnika zostanie w pierwszej kolejności udostępniony zlecającemu (np. Trenerowi lub potencjalnemu pracodawcy Uczestnika) na co Uczestnik wyraża zgodę.
 3. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika w ramach korzystania z Usługi będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Usługi. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Usługi.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Usunięcie lub żądanie usunięcia danych osobowych przed wykonaniem Usługi oznacza rezygnację z jej wykonania.
 6. Wykonawca oświadcza, iż dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika oraz dołoży wszelkich starań w celu zapobieżenia udostępnienia danych osobom nieupoważnionym.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Raportu Osobistego osobom nieupoważnionym przez Trenera zlecającego wykonanie usługi lub Uczestnika.

§ 9

Zwroty

 1. Rozpoczęcie Usługi następuje w momencie wydaniu dostępu do badania w formie kodu lub linku.
 2. Po tym czasie Uczestnikowi ani podmiotowi opłacającemu badanie nie przysługuje prawo zwrotu.

§ 10

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: kontakt@perso.in
 3. Wykonawca usługi rozpatruje reklamację w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest pocztą drogą elektroniczną.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:
  • usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
  • usprawnienie zasad świadczonych usług;
  • zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
  • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin lub Usługę.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2018.