3.2 Sposób pracy

3.2.1 Rodzaje trenerów

W Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)11, prowadzonym przez GUS, zarejestrowanych jest 32 604 firm zajmujących się pozostałymi pozaszkolnymi formami edukacji (PKD 85.59B). 70% wszystkich podmiotów stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. REGON stanowi największą bazę podmiotów gospodarki narodowej, ale niestety nie oddaje dokładnej liczby firm funkcjonujących na rynku. Większość przedsiębiorców, którzy decydują się, by zakończyć działalność gospodarczą, nie zgłasza tego faktu w urzędzie statystycznym. Bardziej aktualne dane stanu liczbowego branży szkoleniowej możemy znaleźć w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Firmy szkoleniowe działające na rynku niepublicznym i niekorzystające z dofinansowania nie muszą wprowadzać danych do RIS, jednakże baza w większości zawiera dane firm prywatnych. Według RIS liczba instytucji według form organizacyjnych w roku 2019 wyniosła 14 260, z czego osoby fizyczne stanowiły 8 023 (56%).

Trenerzy freelancerzy - większość badanych pracuje jako trener freelancer. Warto zauważyć, że badani mogli wskazać kilka z poniższych form.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę tych respondentów, którzy wskazali tylko jedną z odpowiedzi, otrzymamy taki sam wniosek.

Natomiast proporcje kobiet i mężczyzn są zbliżone niezależnie od rodzaju trenera.

1 variables were not found in the dataset: !!fill

3.2.2 Tematyka

Badani mogli zaznaczyć do 3 głównych obszarów tematycznych.

Wielotematyczność - 59 trenerów wybrało jeden obszar, w którym się specjalizuje, a 114 - dwa. Zdecydowana większość - 495 osoby - wybrała trzy.

Miękki zakres tematyczny - badani najczęściej wskazywali obszary miękkie.

Według pracodawców największe zapotrzebowanie jest na szkolenia z zakresu kompetencji zawodowych i tzw. „miękkich” – indywidualnych, interpersonalnych, kierowniczych czy kulturalnych12.


Wiele lat temu miałam okazję szkolić uczonych duchownych. Jeden z nich podzielił się myślą, która głęboko mną wstrząsnęła: „komunikacja to po prostu duch święty w najczystszej postaci. Przenika wszystko i nasyca zło dobrem”. Oto dlaczego trenerzy muszą szkolić ludzi z zakresu komunikacji, niezależnie od tego jaki temat „przerabiają”. Braki w komunikacji, zarówno interpersonalnej, jak i systemowej, powodują mnóstwo problemów. To rodzaj najbardziej uniwersalnej kompetencji.

Dorota Szczepan-Jakubowska
superwozor, trener, coach
współzałożyciel i metodolog Grupy TROP

Rodzaj trenera a temat - zestawiono odpowiedzi tych trenerów, którzy wskazali jeden rodzaj swojej pracy z ich głównymi zakresami tematycznymi.

3.2.3 Forma

Świat szkoleń i warsztatów - zapewne nie dziwią najczęściej wskazywane formy pracy. Ciekawym może być fakt, że e-learning jako jedną z 3 głównych metod pracy wskazało jedynie 5,1% respondentów. Autorzy pragną zwrócić uwagę, że badanie było promowane w internecie, co hipotetycznie powinno zawyżać ten odsetek w stosunku do populacji.

Badanie sektora szkoleniowo-rozwojowego przeprowadzone w 2017 r. również wskazuje, że szkolenia grupowe są najpopularniejszą oferowaną formą rozwoju. Z tego samego raportu wynika, że 68% (n=629) klientów wybiera właśnie je. Zdecydowanie dominował stacjonarny sposób świadczenia usług rozwojowych.

Polskie przedsiębiorstwa najczęściej korzystają z wewnętrznych (95% respondentów) oraz zewnętrznych (97%) szkoleń, jak warsztaty i wykłady. Dużym zainteresowaniem cieszą się również instruktaże na stanowisku pracy (97% firm korzysta) oraz szkolenia e-learningowe (92%).

46% Polaków deklaruje, że organizacja szkoleń, warsztatów, aktywności umoliwiających rozwój jest wystarczającym argument za pozostaniem w obecnym miejscu pracy. Z kolei pracodawcy (66,3%) potwierdzają, że są to najczęstsze sposoby radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami w obszarze zatrudnienia. Wydaje się więc, że trenerzy w dużej mierze odpowiadają na potrzeby rynku.

3.2.4 Doświadczenie

Weterani szkoleniowi - ponad połowa badanych trenerów przeprowadziła powyżej 1500 godzin szkoleń. W badaniu zebraliśmy także odpowiedzi trenerów z mniejszym doświadczeniem (do 100 godzin).

3.2.5 Język (inny)

Głównie po polsku - 2 na 3 badanych szkoli jedynie po polsku.

Na początku 2019 r. w Polsce było 372 tys. cudzoziemców posiadających ważne pozwolenie na pobyt (nie wliczają się w to pobyty tymczasowe). Co roku obserwuje się przyrost tej liczby, więc może to być ciekawy kierunek rozwoju trenerskiego.

Rodzaj trenera a szkolenia w języku obcym - niezależnie od rodzaju trenera odsetek osób prowadzących szkolenia tylko w języku polskim jest na podobnym poziomie.

1 variables were not found in the dataset: !!fill

3.2.6 Myślenie o pracy po pracy

Częste myśli o pracy - tylko 5% trenerów rzadko myśli o swojej pracy po jej zakończeniu.

3.2.7 Czas szycia na miarę

Dwa dni i uszyte - szycie programów na miarę zajmuje większości trenerów mniej niż 16h. Co trzeci trener potrzebuje na to do dwóch dni (zakładając, że standardowy dzień pracy wynosi 8 godzin).