2.3 Populacja i próba

Populację stanowią trenerzy (zgodnie z definicją).

Próbę w badaniu stanowią trenerzy ujęci w bazie kontaktowej organizacji, które objęły patronat nad badaniem, oraz osoby, do których informacja o badaniu trafiła za pomocą stron partnerów, poleceń uczestników badania oraz mediów społecznościowych.

Badanie miało charakter ilościowy.

Dobór próby miał charakter doboru okolicznościowego1.


  1. Próba okolicznościowa rozumiana jako nielosowy schemat doboru próby, w której kluczową rolę odgrywa kryterium dostępności respondentów. Por. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001: Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, s.198.↩︎